Tijdelijke speciale prijs voor de UNIKON UCR 3 chipringen € 1,45 per stuk.

EN HET NIEUWE CLOUD-SYSTEEM van UNIKON.

Kom langs bij ons op de stand 620 op OLYMPIADE 2024

----------------------------------------------------

Beste UNIKONgebruikers(sters) van België

Het protocol 2024 voor electronisch constateren is uitgegeven door de KBDB.

Het gebruik van:

De oude modellen profi-medium is GEEN PROBLEEM.

De nieuwe modellen Champ+ en Champ+ is GEEN PROBLEEM.

Automatisch melden naar KBDB-online is GEEN PROBLEEM.

Aankomsttijden ontvangen op uw smartphone is GEEN PROBLEEM.

MAAR THUISAFSLAG zal helaas niet mogelijk zijn.

Tevens kan de bestaande Clubmaster niet worden aangepast aan de nieuwe eisen

Reden:

Zoals U weet passen we “thuisafslag” al meerdere jaren toe in andere landen.

Maar het protocol voor 2024 is door de KBDB voor BELGIE dusdanig opgemaakt dat we alleen voor BELGIË een heel nieuw systeem voor de liefhebber en voor de maatschappij moeten ontwikkelen.

De KBDB heeft er voor gekozen om een protocol te hanteren wat internationaal niet wordt toegepast en alleen in Belgie wordt gebruikt. DUS voor een zeer beperkt aantal liefhebbers en leveranciers.

Waarschijnlijk maar één leverancier.

U zult begrijpen dat als wij opdracht moeten geven aan de leverancier om een totaal nieuw systeem te ontwikkelen en op de markt te brengen en dit voor één land, en dan ook nog voor een beperkte groep liefhebbers die het werkelijk nodig hebben, totaal onmogelijk is.

Dus is “thuisafslag” voor U niet noodzakelijk?.....Gewoon verder doen zoals U al jaren met UNIKON doet.

Want natuurlijk blijven wij de service geven die U van ons gewend bent.

Nieuwe champ systemen – assecoires – chipringen en onderhoud en batterijen vervangen (ook van de “oude” profi en mediumsystemen) dat blijven we, zoals al 25 jaar,  gewoon verder doen.

 

Is duivensport voor U een onmogelijke zaak zonder “thuisafslag”?

Helaas dan stopt onze samenwerking en vinden we het zeer vervelend dat U gedwongen wordt een nieuwe investering te doen.


Met vriendelijke groeten,

UNIKON-support,

Nico de Heus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chers utilisateurs d'UNIKON en BELGIQUE
 
Le protocole 2024 pour les systemes électronique a été publié par la KBDB.
L'utilisation de :
- Les anciens modèles profi-medium ne posent AUCUN PROBLÈME.
- Les nouveaux modèles Champ+ et Champ+ ne posent AUCUN PROBLÈME.
- La notification automatique à KBDB-online ne pose AUCUN PROBLÈME.
- La réception des heures d'arrivée sur votre smartphone ne pose AUCUN PROBLÈME.
MAIS depouillage á la maison ne sera malheureusement pas possible.
En outre, le Clubmaster existant ne peut pas être adapté aux nouvelles exigences
 
C'EST LA RAISON :
Comme vous le savez, nous appliquons le "depouillage á la maison" depuis plusieurs années dans d'autres pays.
Mais le protocole Belgique pour 2024 a été établi par la KBDB pour la BELGIQUE de telle sorte que nous devons développer un tout nouveau système seulement pour les amateurs et pour les Societés.
La KBDB a choisi d'utiliser un protocole qui n'est pas appliqué au niveau international et qui n'est utilisé qu'en Belgique. Donc pour un nombre très limité de colombophiles et de fournisseurs.
Probablement un seul fournisseur.
 
Vous comprendrez que si nous devons charger le fournisseur de développer et de commercialiser un système totalement nouveau et de le faire pour un seul pays, puis pour un groupe limité de colombophiles qui en ont vraiment besoin, c'est tout à fait impossible.
 
La "depouillage aá la maison" n'est donc pas nécessaire pour vous ? .....Continuez simplement à faire ce que vous faites depuis des années avec UNIKON.
Bien entendu, nous continuerons à vous offrir le service que vous attendez de nous.
Nouveaux systèmes champ - assecoires – bagues electronique, entretien et remplacement des piles (également pour les "anciens" systèmes profi et medium) que nous continuons à faire, comme nous le faisons depuis 25 ans.
La colombophilie n'est pas possible pour VOUS sans “depouillage á la maison" ?
Malheureusement, notre collaboration prend fin et nous trouvons très ennuyeux que vous soyez obligé de faire un nouvel investissement.
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,
UNIKON-support,
Nico de Heus